Puukaupan kulku

Kokenutta puukauppaa | Seinäjoki | Vaasa | Lapua

Puukauppa on ensi kertaa tai harvoin puuta myyvän metsänomistajan mielestä pitkä ja monimutkainen tapahtuma. Kerromme tässä puukaupan vaiheet ja miten saat hoidettua puukauppasi onnistuneesti. Vaiheita on monta, minkä takia aikaa puukaupan toteuttamiseen tulee varata aina vähintään muutama kuukausi. Puukaupan tavanomaisten ehtojen mukaan hakkuuoikeus on voimassa kaksi vuotta, joten puukauppaan voi kulua tarjouspyyntöineen ja maksuaikoineen selvästi yli kaksi vuotta.

Puukauppaan liittyy myös monia sellaisia vaiheita, joihin metsänomistaja voi osallistua ja siten helpottaa puukaupan sujumista. Tällaiset työt eivät aina edellytä vaativia töitä sahan kanssa maastossa. Jo sopivan myyntikohteen valitseminen ja hakkuiden suunnittelu on tärkeä osa puukaupan valmistelua. Puukauppaa voi myös helpottaa esimerkiksi sopimalla valmiiksi teiden ja varastojen käyttöoikeuksista, huolehtimalla rajojen auki pysymisestä ja tekemällä hakkuiden ennakkoraivauksia. Puun ostaja arvostaa puukaupassa suuresti kaikkea tällaista apua.

Tavanomaisen pystykaupan vaiheet:

 1. Yhteydenotto puun ostajaan

  Yhteyden puunostajaamme saat helpoiten puhelimella tai sähköpostilla. Suosittelemme ottamaan yhteyttä siihen ostajaan, jonka alueella metsäsi sijaitsevat. Paikallinen ostaja ohjaa korjuuta omalla alueellaan, jolloin koneet saadaan paikalle lyhyillä siirroilla. Ensimmäisessä yhteydenotossa kannattaa sopia, miten asiassa edetään. Voitte sopia ostajamme kanssa tapaamisen tilanteen mukaa suoraan metsää, kotiinne tai toimistolle. Voitte asioida myös sähköpostitse tai Metsään.fi -palvelun kautta. Ostaja voi tutustua myyntikohteeseen omatoimisestikin kunhan hänellä on käytettävissä riittävät tiedot ja kartat kohteesta. 

 2. Myyntikohteeseen tutustuminen

  Puukauppakohteeseen pitää aina tutustua huolellisesti. Hinnoitteluun vaikuttaa puun markkinatilanteen lisäksi monet vain paikanpäällä selviävät seikat: puun laatu, varasto- ja kuljetusolosuhteet sekä millaisissa sääolosuhteissa puun korjuu voidaan tehdä. Ostajalle kannattaa kertoa tässä vaiheessa tiedossa olevat erikoisvaatimukset ja tiedossa olevat mahdolliset ylimääräiset kulut.

 3. Puun ostotarjous

  Tutustuttuaan myyntikohteeseen, ostaja tekee kirjallisen tarjouksen, johon sisältyy korjuussa käytettävät puun mitta- ja laatuvaatimukset. Päätös puukaupasta on aina myyjällä. Ostaja antaa mielellään tarkentavia ja täydentäviä tietoja tarjouksesta. Tarjous toimitetaan useimmiten sähköpostitse ja se on voimassa yleensä pari viikkoa tarjouksen antamisesta.

 4. Puukaupan tekeminen

  Puukauppa tehdään poikkeuksetta kirjallisesti. Siihen tulee kirjata erityisesti kaikki tavanomaisesta poikkeavat kuukaupan kulkuun vaikuttavat asiat. Puukaupan allekirjoittaa myyjän puolelta metsänomistaja tai hänen valtuuttamansa. Puukauppaan tulee olla omistajien suostumus, joten avioparin omistamassa metsässä puukauppakirjaan tulee molempien allekirjoitus. Jos omistajia on useita kuten monesti voi olla esimerkiksi perikunnassa, muut omistajat voivat antaa puukauppaa hoitavalle henkilölle valtakirjan puukaupan hoitamiseen. Tämä helpottaa asiointia.

 5. Metsänkäyttöilmoitus

  Metsänkäyttöilmoitus on lakisääteinen velvollisuus. Sillä ilmoitetaan viranomaisille ennakkoon tulevasta hakkuusta ja varataan heille siten mahdollisuus todeta tulevan hakkuun lainmukaisuus. Ilmoitus tulee tehdä kaikista vähäistä merkittävämmistä hakkuista. Oja- ja tielinjahakkuut on pääsääntöisesti vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta. Yleensä puukaupassa sovitaan, että ostaja tekee ilmoituksen. Ilmoitus pitää tehdä vähintään 10 päivää ennen hakkuun aloittamista. Jos hakkuu halutaan aloittaa aikaisemmin, ilmoituksen voi tehdä kiireellisenä, mutta tällöin se maksaa muutamia kymppejä ja pitää sopia kenen maksettavaksi se kulu kuuluu.

 6. Puukauppaennakot

  Joskus puukaupassa voidaan sopia ennakon maksamisesta. Ennakoita ei ole tarkoituksenmukaista maksaa, mikäli korjuu on tulossa kohtuullisessa ajassa. Ennakon maksaminen on aina sopimuksen varainen puukaupassa erikseen sovittava asia.

 7. Puun korjuu eli hakkuiden toteuttamien

  Puukaupassa sovitaan aika, jonka kuluessa puut tulee korjata metsästä. Tavanomainen korjuulle varattava aika on kaksi vuotta. Korjuulle tulee aina varata riittävästi aikaa, koska korjuun toteuttaminen riippuu monista asioista kuten säästä ja tuotantolaitoksien raaka-aineen tarpeesta. Puukaupassa sovitaan myös monista muistakin korjuuseen liittyvistä asioista. Kauppakirjaan liitetään myös kartta, johon kannattaa merkitä mahdollisimman kattavasti hakkuussa huomioitavat asiat.

  Puun ostaja ilmoittaa hakkuun aloittamisesta myyjälle ennen kuin töihin metsässä ryhdytään.

  Mikäli kauppaan on sovittu latvusmassan ja/tai kantojen korjuu, työt jatkuvat varsinaisen hakkuun jälkeen. Latvusmassat (puiden oksat ja latvat) ajetaan seuraavana kesänä tienvarteen kuivumaan. Kannot nostetaan maasta vasta latvusmassan ajon jälkeen. Kannot nostetaan ensin hakkuuaukealle pieniin läjiin kuivumaan ja ne ajetaan tienvarteen vasta sen jälkeen. Myyjän on syytä tiedostaa, että energiapuun korjuu vaatii aina puuaineksen kuivattamista mikä pidentää aikaa jona puuvarastoja on tienvarressa.  

 8. Mittaustodistuksen laatiminen

  Myyjälle maksettava rahamäärä selviää hakkuun jälkeen tehtävästä mittaustodistuksesta. Siinä puukaupassa arvioidut puumäärät korvataan hakkuun yhteydessä mitatuilla todellisilla puumäärillä. Puun kuutiometrihinta tulee puukaupasta.

  Maksettava rahasumma ei ole silti tarkalleen se mitä määrästä ja hinnasta kertyy, vaan siihen vaikuttaa kauppahintaan mahdollisesti lisättävä arvonlisävero ja verottajan vaatimat ennakonpidätykset. Suurin osa puun myyjistä on arvonlisäverovelvollisia. Arvonlisäverovelvolliseksi kannattaa hakeutua. Tällöin puun myyjän tilittää puukaupoista kertyneet arvonlisäverot verottajalle seuraavan vuoden helmikuun lopussa. Verottajalle tilitettävästä määrästä saa kuitenkin vähentää metsätalouden hankintojen arvonlisäverot, joten puun myyjä hyötyy verovelvollisuudesta.

  Puukaupan ennakonpidätykset tilitetään verottajalle EPM Metsän toimesta ja se luetaan puun myyjän eduksi verotuksessa samaan tapaan kuin palkkatuloista laskettava ennakonpidätys. Mikäli tilalla on runsaasti muita kuluja samana verovuonna, metsänomistaja saa liikaa maksetun ennakkoveron takaisin veronpalautuksena.

 9. Puukaupan loppumaksu

  Loppumaksu tulee myyjän tilille kuukauden kuluttua mittaustodistuksen päiväyksestä. Metsätalouden verotuksessa tilille maksupäivä määrää sen, minkä vuoden verotukseen puukaupan tulot luetaan.

 10. Metsän uudistaminen, hakkuun jälkityöt

  Harvennushakkuun jälkeen metsä ei yleensä vaadi mitään jatkotoimenpiteitä. Mutta mikäli metsään on tehty sellainen päätehakkuu, että kasvatettavaa puustoa ei ole, lain mukaan metsän omistajan tulee huolehtia metsän uudistamisesta. EPM Metsän ostaja neuvoo näiden töiden toteuttamisessa ja ohjaa myyjän tarpeen mukaan uudistamispalveluita tarjoavan yrityksen tai esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksen puoleen.

Terve tuloa puukauppa-asiakkaaksemme!
EPM Metsä toimittaa kokeneesti puukaupat alusta loppuun saakka.

Ota yhteyttä