Virkeshandelns steg

Erfaren virkeshandel | Seinäjoki | Vasa | Lappo

Virkesförsäljning är en lång och komplicerad händelse för skogsägare som säljer virke för första gången eller sällan. Vi berättar här om stegen i virkeshandeln och hur du kan sköta dina virkesaffärer framgångsrikt. Stegen är många, varför du bör reservera minst några månader för att genomföra virkesaffären. Enligt de vanliga villkoren för virkeshandel gäller avverkningsrätten i två år, vilket betyder att virkesaffären inklusive anbudsförfrågan och betalningstider kan ta rejält över två år.

Virkesaffären omfattar också många sådana steg i vilka skogsägaren kan delta för att underlätta genomförandet av affären. Sådana arbeten kräver inte alltid några krävande arbeten med sågen i terrängen. Redan det att man väljer ett lämpligt försäljningsobjekt och planerar avverkningen är en viktig del av förberedelserna för virkesaffären. Virkesaffären kan även underlättas genom att på förhand avtala om hur vägar och lager får användas, se till att gränserna hålls öppna och göra förhandsgallringar för avverkningen. Virkesköparen uppskattar mycket allt sådant stöd.

Steg i konventionell affär på rot:

 1. Kontakt med virkesköparen

  Enklast får du tag på våra virkesköpare per telefon eller e-post. Vi rekommenderar att du kontaktar den köpare inom vars område din skog ligger. Den lokala köparen styr drivningen inom sitt eget område vilket gör att maskinerna kan levereras med korta förflyttningssträckor. I den första kontakten lönar det sig att avtala om hur man ska gå vidare i ärendet. Du kan med köparen avtala om möte på plats och ställe i skogen, hemma hos dig eller på vårt kontor. Du kan även uträtta ärenden per e-post eller via tjänsten MinSkog.fi. Köparen kan bekanta sig med försäljningsobjektet på egen hand bara han har tillgång till tillräcklig information och karta över objektet.

 2. Bekanta sig med försäljningsobjektet

  Man måste alltid bekanta sig ordentligt med objektet för virkesaffären. Prissättningen påverkas förutom av virkesmarknadssituationen även av sådana saker som endast klarnar på platsen: virkeskvaliteten, lagrings- och transportförhållanden samt under hurdana väderförhållanden virket kan drivas. I det här skedet lönar det sig att berätta för köparen om eventuella specialkrav och eventuella extra kostnader, om dessa är kända.

 3. Köperbjudande för virke

  Efter att ha granskat försäljningsobjektet gör köparen ett skriftligt erbjudande, som inkluderar de dimensions- och kvalitetskrav som ska tillämpas vid drivningen. Beslutet om virkesaffären fattas alltid av säljaren. Köparen ger gärna mer specifik och ytterligare information om erbjudandet. Erbjudandet levereras oftast per e-post, och det gäller oftast i ett par veckor från att erbjudandet getts.

 4. Göra en virkesaffär

  Virkesaffärerna görs uteslutande skriftligen. I avtalet måste man anteckna alla faktorer som avviker från sedvanlig virkeshandel. Virkesaffären undertecknas av skogsägaren eller dennes ombud. Virkesaffärer kräver ägarnas samtycke, vilket betyder att köpebrevet för en skog som ägs av ett gift par måste undertecknas av båda makarna. Om det finns flera ägare, såsom till exempel i fall av dödsbon, kan de övriga ägarna ge den person som sköter virkesaffären en fullmakt för att sköta virkesaffären. Detta gör det lättare att uträtta ärendet.

 5. Anmälan om användning av skog

  Anmälan om användning av skog är en lagstadgad skyldighet. Med anmälan meddelas myndigheterna i förväg om den kommande avverkningen och ger dem möjlighet att förvissa sig om att avverkningen sker lagenligt. Anmälan bör göras för all avverkning som inte är ringa. Gallring av diken och vägsträckningar är i allmänhet befriad från anmälningsskyldighet. I regel avtalas i virkesaffären att köparen gör anmälan. Anmälan ska göras minst 10 dagar innan avverkningen påbörjas. Om man vill påbörja avverkningen snabbare, kan man lämna in en expressanmälan, som kostar några tiotals euro och då måste man komma överens om vem som ska betala den.

 6. Förskott för virkesaffär

  Ibland kan man avtala om en förskottsbetalning för en virkesaffär. Om drivningen kommer att ske inom en rimlig tid finns det inga egentliga skäl för att betala något förskott. Utbetalning av förskott är alltid något som måste avtalas separat för en virkesaffär.

 7. Virkesdrivning, dvs. genomförande av avverkningen

  I virkesaffären avtalas om den tid inom vilken träd bör drivas från skogen. Den vanliga tiden som reserveras för drivning är två år. Tillräckligt med tid måste reserveras för drivningen, eftersom genomförandet av drivningen beror på många saker, såsom väderlek och produktionsanläggningarnas råvarubehov. I virkesaffären avtalas även om många andra frågor som rör drivningen. Till köpebrevet bifogas även en karta, där det lönar sig att så noga som möjligt anteckna saker som måste beaktas vid avverkningen.

  Virkesköparen meddelar säljaren om påbörjandet av avverkningen innan arbetet i skogen inleds.

  Om affären omfattar drivning av grot och/eller stubbar, fortsätter detta arbete efter den egentliga avverkningen. Grot (trädgrenar och toppar) körs följande sommar till vägkanten för att torka. Stubbarna tas upp från marken först efter att groten har drivits. Stubbarna lyfts först i små högar på avverkningsytan för att torka och körs först därefter till vägkanten. Säljaren måste vara medveten om att drivningen av energived alltid kräver att veden torkas, vilket förlänger tiden för virkeslager vid vägen.

 8. Framställning av mätintyg

  Det belopp som betalas till säljaren framgår av det mätintyg som upprättas efter avverkningen. I intyget ersätts de i virkesaffären uppskattade virkesmängderna med de förverkligade virkesmängderna som uppmätts vid avverkningen. Virkets kubikmeterpris är enligt virkesaffären.

  Trots detta motsvarar den summa som betalas inte exakt produkten av mängden och priset, utan den påverkas dessutom av eventuell mervärdesskatt och förskottsskatt som krävs av skattemyndigheten. De flesta virkessäljarna är momspliktiga. Det lönar sig att ansöka om momsskyldighet, eftersom virkessäljaren då betalar mervärdesskatten på virkesaffären till skattemyndigheten i slutet av februari följande år. Från den mängd som ska betalas till skattemyndigheten får man dock dra av mervärdesskatten på skogsbruksanskaffningar, vilket gör att virkessäljaren gynnas av skattskyldigheten.

  EPM Metsä betalar förskottsskatten för virkesaffären till skattemyndigheten och den läses till förmån för virkessäljaren på samma sätt som förskottsskatt på löneinkomster i beskattningen. Om gården har mycket andra utgifter för samma skatteår, erhåller skogsägaren skatteåterbäring på den förskottsskatt som betalats extra.

 9. Slutbetalning av virkesaffären

  Slutbetalningen kommer in på säljarens konto en månad efter mätintygets datum. I beskattningen av skogsbruket avgör inbetalningsdagen till vilket skatteår intäkterna från virkesaffären räknas.

 10. Föryngring, arbeten efter avverkning

  Efter gallringsavverkning kräver skogen oftast inga fortsatta åtgärder. Om skogen har slutavverkats på ett sådant sätt att det inte finns något växande bestånd, måste skogsägaren enligt lag se till att skogen förnyas. EPM Metsäs köpare ger handledning i genomförandet av dylika arbeten och hänför vid behov säljaren till ett företag som erbjuder föryngringstjänster eller till skogsvårdsföreningen.

Välkommen som virkeshandelskund hos oss!
EPM Metsä har erfarenhet av att sköta virkesköp från början till slut.

Ta kontakt